UACH > O NÁS > Seznam oddělení

Seznam oddělení

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

Vedoucí oddělení:   Hradil David, Mgr. Ph.D.

Zaměření

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) je společným pracovištěm Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a Akademie výtvarných umění v Praze (AVU Praha) zřízeným Smlouvou o sdružení z roku 2004. Jako celek se zabývá přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak integruje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.

Výzkumné aktivity laboratoře jsou rozděleny do tří okruhů:

Výzkum metodický se zaměřuje na vývoj a inovaci analytických postupů s cílem (i) omezit invazivní zásahy do výtvarného díla (testování neinvazivních analytických metod, adaptace laboratorních metod pro měření menších objektů apod.) a (ii) nalézt nové cesty popisu materiálů v mikroměřítku a získat tak nové informace o jejich původu nebo procesech změn (např. strukturní a mineralogická analýza pomocí práškové rtg. mikrodifrakce).

Výzkum historických materiálů se zabývá otázkami původu a regionální provenience malířských pigmentů, tedy lokalitami jejich těžby a nejrůznějšími způsoby jejich historických výrob. Samostatným tématem jsou pak degradační procesy vlivem vzájemných interakcí materiálů v barevné vrstvě malby nebo vlivem působení vnějších faktorů (teplota, vlhkost, světlo, soli apod.).

Výzkum mezioborový je orientován do praxe a v těsné spolupráci s dalšími obory řeší otázky související s každým jednotlivým výtvarných dílem v rámci případových studií – zde se do praxe uplatňují nové poznatky výzkumu a zároveň získává laboratoř zpětnou vazbu a formuluje nové otázky, jejichž zodpovězení je pro praxi restaurování, umělecko-historického hodnocení nebo památkové ochrany důležité

Vědecká témata

Pokročilé neinvazivní a mikroanalytické techniky a postupy ve výzkumu kulturního dědictví (D. Hradil)

Materiály v historických malbách, jejich provenience a příčiny degradace (D. Hradil, S. Švarcová)

Aplikace

V rámci projektů aplikovaného výzkumu programu NAKI (Ministerstvo kultury ČR) se laboratoř zaměřuje na tvorbu certifikovaných metodik, památkových postupů a podílí se na organizování edukativních výstav.

Lidé

JménoTelefonE-mail
Barannikov Ruslan, Mgr. 311236919[javascript protected email address]
Bezdička Petr, RNDr. Dr. 311236934[javascript protected email address]
Bezdičková Jitka 311236934[javascript protected email address]
Čermáková Zdeňka, RNDr. Ph.D.311236937[javascript protected email address]
Hradil David, Mgr. Ph.D.311236930[javascript protected email address]
Hradilová Janka, RNDr. 311236965[javascript protected email address]
Imbert Štulc Anna, MSc. Ph.D.311236965[javascript protected email address]
Pech Michal, Ing. [javascript protected email address]
Sondej Antonín, MgA. 311236965[javascript protected email address]
Švarcová Silvie, Ing. Ph.D.311236946[javascript protected email address]
Žůrková, Markéta, RNDr. Ph.D.311236946[javascript protected email address]

Projekty

NázevPříjemceŘešitel na ÚACH
Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochranyAVUHradil David
Strategie AV 21 - Diagnostické metody a technikyÚPTHradil David
Strategie AV 21 - Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný životÚSDŠvarcová Silvie
Vliv produktivních hornických oblastí střední Evropy na malířské pigmenty a technologie na začátku novověkuÚACHHradil David
Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologieÚPT, FÚHradil David

Vybaveni

Mobilní spektroskopické přístroje pro analýzu výtvarných děl in-situ: FT-IR spektrometr ALPHA (Bruker) a Ramanův spektrometr i-Raman PRO s manuálním mikroskopem (B&W Tek)

Dva práškové difraktometry PANalytical X’Pert pro fázovou a strukturní charakterizaci pigmentů v reflexním i transmisním uspořádání a v režimu mikrodifrakce (mikro-pXRD)

Infračervený mikroskop HYPERION 3000 (Bruker) vybaveným MCT detektorem a FPA detektorem pro chemický imaging; mikroskop je spojen se spektrometrem VERTEX 70, který umožňuje standardní analýzu pevných i kapalných vzorků

ALMA na AVU:

Na AVU Praha jsou využívány pokročilé optické mikroskopy a další neinvazívní metody – mobilní XRF a UV/Vis spektrometrie a dále pokročilé zobrazovací a skenovací techniky – vysokorozlišovací radiografie, infračervená reflektografie a velkoplošný MA-XRF skener.