UACH > O NÁS > Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) byla v ÚACH pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „Příslušná osoba“).

 

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zde .

ÚACH deklaruje Oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených.

 

V souladu se Směrnicí jsou Oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚACH:

Příslušnou osobou byla ředitelem ÚACH pověřena: RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.

Komunikace s Příslušnou osobou:

 1. Elektronicky: oznameni@nulliic.cas.cz
 2. Osobně: vždy po předchozí domluvě s Příslušnou osobou.
 3. Písemně: na adresu: ÚACH AV ČR, v. v. i., Řež 1001, 250 68 Husinec-Řež. V případě podání dle tohoto bodu lze podat oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.
 4. Telefonicky: na telefonním čísle: 311 236 929           
 5. Prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Upozornění

 1. Pokud Oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny či datové schránky, ÚACH nemůže zaručit ochranu totožnosti Oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937.
 2.  Bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému, zajistíme:
  • ochranu totožnosti Oznamovatele,
  • ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů.

 

Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.