UACH > VÝZKUM > Strategie AV 21 > Molekuly a materiály pro život

Molekuly a materiály pro život

Program Molekuly a materiály pro život se zaměřuje na výzkum nových chemických technologií pro řešení současných výzev a potřeb společnosti s důrazem na ochranu životního prostředí a vývoj nových prostředků pro moderní medicínu jako cest k zajištění vyšší kvality života. Rostoucí nároky na ochranu životního prostředí vyvolávají potřebu účinnějších chemických procesů, ve kterých se uplatní selektivní katalyzátory, které vedou k nižší energetické náročnosti procesů a umožňují efektivní využívání přírodních zdrojů.

Projekt našeho ústavu: Interakce anorganických klastrových sloučenin se světlem

Kontaktní osoba: Michael Londesborough

Základem veškerého života na Zemi je absorpce světla molekulami, které ukládají tuto energii chemickými transformacemi. Příroda používá k dosažení tohoto cíle organickou a organokovovou chemii, jejíž výsledky vedou k neuvěřitelné biodiverzitě a zdrojům na naší planetě. Toto výzkumné téma je založeno na našich odborných znalostech v syntézách a studiu nových fotoaktivních anorganických klastrů, klecí a kontejnerů s cílem vyvinout nové molekulární struktury. Studované kontejnery a klastry na bázi hydridu bóru, oktaedrické klastry přechodných kovů a metalorganické sítě spojené fosfinátovými ligandy mají molekulární geometrie, které jsou „mostem“ mezi kondenzovanými systémy a řetězci nacházející se v uhlovodících. Protože chemické a fyzikální chování těchto entit je funkcí struktury, mají tyto anorganické molekuly a materiály s jedinečnými molekulárními geometriemi řadu nových vlastností. Naším cílem je inovace v oblasti laserů, optiky, (radio)luminiscence a fotobiologie

Workshop na téma „Interakce anorganických klastrových sloučenin se světlem“ se uskutečnil 4. – 6.12. 2019 na zámku v Liblicích. Více informací najdete zde.