UACH > VÝZKUM > Strategie AV 21 > Diagnostické metody a techniky

Diagnostické metody a techniky


Diagnostické metody a techniky

Česká republika patří k zemím s dlouholetou tradicí v oblasti přesného strojírenství, elektroniky, optiky, speciálních přístrojů a souvisejících pokročilých technologií. Aby tento stav byl zachován, rozšířen o další obory a dále rozvíjen na světové úrovni, je třeba věnovat úsilí hledání nových fyzikálních, chemických, zobrazovacích a dalších principů a vývoji metod studia vlastností mikrostruktur a nanostruktur živé i neživé hmoty a nových postupů a moderních technologií. Při ověřování těchto principů jsou získávány původní teoretické výsledky ve vybraných oblastech přírodních i technických věd společně s unikátními metodickými postupy a přístrojovými prvky.

Náš ústav je v rámci programu zapojen v tématu:

Nové mikroskopické metody pro analýzu výtvarných děl a studium degradačních procesů v malbách“

Kontaktní osoby: Ing. Filip Mika, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a Mgr. David Hradil, PhD., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. – laboratoř ALMA

Cílem aktivity je prohloubit znalosti o výtvarných materiálech a technice malby, což zkvalitní a zrychlí posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Téma má silný společenský akcent v oblasti ochrany kulturního dědictví, zhodnocování sbírkových fondů v ČR nebo v odhalování padělků výtvarného umění. Je interdisciplinární, provazuje obory přírodovědecké s humanitními a má silný potenciál vytvářet synergické efekty. Klíčovými směry vývoje mají být jednak neinvazivní analytické postupy, které nevyžadují zásah do výtvarného díla (trend posledních let), a jednak pokročilé mikroskopické postupy na odebraných mikrovzorcích, které budou využity v provenienční analýze materiálů nebo ke studiu jejich degradací.