UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Sanace toxických látek

Sanace toxických látek

Práškové materiály pro rychlou deaktivaci bojových chemických látek

Kontaktní osoba: Jiří Henych

Na ÚACH byly vyvinuty unikátní postupy pro přípravu práškových nanostrukturních oxidů některých kovů, které na svém povrchu rychle a účinně vážou a následně chemicky deaktivují organofosforečné nervově paralytické jedy (např. Sarin, Soman, látka VX a organofosforečné pesticidy) a jiné toxické látky (např. yperit).

Základní výzkum těchto materiálů na ÚACH začal přibližně po roce 2000. Během dalších cca deseti let bylo připraveno mnoho nových nanostrukturních adsorbentů na bázi oxidů přechodných kovů a byly vyvinuty metody přípravy v laboratorním měřítku. Následně probíhalo intenzivní testování jejich degradační účinnosti v návaznosti na jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. V posledních pěti letech bylo vytipováno několik nejúčinnějších adsorbentů, u nichž byly navrženy i odzkoušeny metody přípravy ve zvýšeném měřítku (stovky g až kilogramy produktu) a byla verifikována jejich účinnost. Momentálně probíhá testování a srovnávání těchto sorbentů s dostupnými komerčními materiály, které jsou využívány jako ochranné prostředky vojenskými složkami po celém světě.

V současné době se tyto materiály připravují na ÚACH; použité metody a postupy přípravy jsou součástí registrovaného know-how ústavu.

Výzkum je založen na spolupráci mezi ÚACH a Vojenským výzkumným ústavem Brno, s.p. (VVÚ). Materiály připravené na ÚACH jsou testovány VVÚ pomocí vyvinuté metodiky, která splňuje kritéria pro testování účinnosti rozkladu reálných bojových chemických látek (Soman, látka VX, Yperit). Na výzkumu adsorbentů dále spolupracujeme s univerzitou v Uppsale (Švédsko) a Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konkrétně se jedná o výzkum a vývoj zcela nových adsorbentů, studium degradačních mechanizmů a možnost využití i v civilním sektoru (rozklad pesticidů a jiných toxických látek).

Z předběžných výsledků srovnání adsorbentů vyplývá, že účinnost námi připravených materiálů je vyšší než komerčně používaných produktů. Toto srovnání bylo realizováno v rámci řešení projektu obranného výzkumu „SMART-DECON“, kde byly ÚACHem dodány materiály pro testování na základě smlouvy o dílo mezi ÚACH a VVÚ. Lze tak předpokládat další zájem VVÚ potažmo Ministerstva obrany o tento výsledek. Dalším záměrem tohoto obranného výzkumu by mělo být ze strany ÚACH další zvyšování měřítka přípravy do čtvrt- a poloprovozních podmínek za zachování vysoké degradační účinnosti. Po této fázi (odhadem během dalších 2-5 let) je reálné průmyslové využití výsledku na základě licenční smlouvy.