UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Nové sloučeniny bóru

Nové sloučeniny bóru

Kontaktní osoba: Bohumír Grüner

Příprava bezvodých solí aniontu B12H122- s kationty I.A a II.A skupiny

Byl vyvinut způsob přípravy bezvodých solí aniontu B12H122- založený na reakci komplexních hydridů MBH4 či M(BH4)2 s Me2S.BH3 ve výševroucím teplonosném médiu na bázi vyšších alkanů, které nereaguje se složkami systému, ani nesolvatuje přítomný kation. Dále bylo zjištěno, že komplexní hydridy bóru mohou být v postupu nahrazeny levnými binární hydridy uvedených kovů, což je zvláště překvapivé při využití MgH2 (vzhledem k jeho dobře známé nízké reaktivitě). Oproti dříve popsaným a ve výrobě u spol. Katchem využívaným postupům přípravy solí aniontu B12H122-, např. Na2B12H12.nH2O s použitím NaBH4 a triethylamin-boranu (CZ patent č. 238 254 ze dne 1.6. 1987) je nově vypracovaná metoda výhodnější vzhledem k výrazně nižší teplotě reakce, snazšímu řízení tepelného režimu reaktoru a vysokým výtěžkům výsledných solí. Výrazně je omezen vznik vedlejších produktů, jak s ohledem na přítomnost jednotlivých typů nižších hydrobotátových aniontů a jejich aduktů s přítomnou bází, tak s ohledem na snadnost jejich následného odstranění ze surového produktu po reakci. Oproti dříve popsaným postupům není nutno působit na reakční směs vodou nebo protickým rozpouštědlem, aby mohly být jednotlivé soli M2B12H12 či MB12H12 isolovány. Postup tak poskytuje vysoké výtěžky čistých bezvodých solí s výše uvedenými kationty pro přímé využití v elektrotechnice, jako např. pevné elektrolyty pro lithiové a magnesiové články. Postup je vhodný i pro přípravu 10B isotopem obohacených solí, které jsou využívány jako surovina při výrobě aktivní substance pro borovou záchytovou terapii nádorů.

Využití výsledku je ve stádiu inovace s postupným zaváděním do výroby. Byla uzavřena spolumajitelská smlouva mezi původci patentu z ÚACH a společností Katchem, CZ patent je ve stádiu přípravy na podání na ÚPV s možným pozdějším rozšířením na PCT přihlášku. Trh se solemi B12H122- v posledních letech výrazně stoupá. Je však obtížné odhadnout objem zakázek a od něj odvozený objem výroby.