UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Materiály pro jadernou bezpečnost > Sorbenty radionuklidů

Sorbenty radionuklidů

Kontaktní osoba: Jan Šubrt, Petra Ecorchard

Byl vyvinut způsob výroby vysoce aktivního sorbentu na bázi hydratovaného oxidu titaničitého ve formě jehličkových agregátů nanočástic a navrženo jeho použití pro sorpci radionuklidů z kontaminovaných vod a jejich následné separaci z vodného prostředí. Sorpční materiály na bázi oxidu titanu takto připravené mohou nalézt uplatnění jako vysoce účinné sorbenty radionuklidů z kontaminovaných vod, z odpadních vod jaderných elektráren, případně mohou být použity pro sanační technologie v případě likvidace ekologických zátěží nebo přímo pro likvidace ekologických havárií. Mohou být využity i jako sorbenty těžkých kovů. Byl připraven sorbent s optimalizovanými vlastnostmi, chráněn jako „Funkční vzorek“.

TEM snímek vybraného funkčního vzorku

Jeden ze zkoušených recyklovatelných odpadů - polypropylen

Funkční vzorek – kompozitní sorbent metatitaničité kyseliny a recyklovatelného odpadu

Duševní vlastnictví je chráněno českým patentem, v současné době: CZ201600700-A3, „Sorbent na bázi nanočástic amorfního oxidu titaničitého“. Spolupracující institucí je Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Další možnosti vyplynou ze zájmu trhu.