UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Materiály pro jadernou bezpečnost > Sorbenty radionuklidů

Sorbenty radionuklidů

Kontaktní osoba: Jan Šubrt, Monika Motlochová

Byl vyvinut způsob výroby vysoce aktivního sorbentu na bázi hydratovaného oxidu titaničitého ve formě jehličkových agregátů nanočástic a navrženo jeho použití pro sorpci radionuklidů z kontaminovaných vod a jejich následné separaci z vodného prostředí. Sorpční materiály na bázi oxidu titanu takto připravené mohou nalézt uplatnění jako vysoce účinné sorbenty radionuklidů z kontaminovaných vod, z odpadních vod jaderných elektráren, případně mohou být použity pro sanační technologie v případě likvidace ekologických zátěží nebo přímo pro likvidace ekologických havárií. Mohou být využity i jako sorbenty těžkých kovů. Byl připraven sorbent s optimalizovanými vlastnostmi, chráněn jako „Funkční vzorek“.

Funkční vzorek – kompozitní sorbent metatitaničité kyseliny a recyklovatelného odpadu (vlevo); jeden ze zkoušených recyklovatelných odpadů - polypropylen (vpravo).

TEM snímek vybraného funkčního vzorku

Duševní vlastnictví je chráněno českým patentem, v současné době: CZ201600700-A3, „Sorbent na bázi nanočástic amorfního oxidu titaničitého“. Spolupracující institucí je Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Další možnosti vyplynou ze zájmu trhu. Projekt probíhal v letech 2017-2020.

Kontaktní osoba: Petra Ecorchard

Byl vyvinut sorbent na bázi zeolitu modifikovaný iontovou kapalinou obsahující grafen oxid a exfoliovaný grafit (funkční vzorek). Tento sorbent byl dále využit pro vývoj elektrody pro detekci obsahu uranu ve vodném systému metodou diferenciální pulzní voltametrie s použitím uvedené elektrody. Sledování obsahu uranu ve vodných systémech se obvykle provádí v přírodních vodních zdrojích, průmyslových vodách, zbytkových vodách po těžbě či zpracování uranu a někdy bohužel i v průběhu havárie na jaderných zařízení. Aktuálně se ke stanovení využívají analytické metody se svými omezeními (spektrofotometrie, laserová fotometrie aj.). CPE elektroda (elektroda s uhlíkovou pastou, carbon-paste electrode) vyvinutá ve spolupráci s ÚJV a.s. umožňuje jednoduchý, přenosný a levný způsob detekce.