Zbyněk Plzák

Ústav anorganické chemie

AV ČR, v. v. i

250 68 Řež u Prahy

( 266173116

+ plzak(at)iic.cas.cz


 

Osobní údaje

n     Narozen: 25. června 1943 v Praze

n     Rodinný stav:
vdovec, dvě děti - dcera Markéta, syn Jan. 

Vzdělání

n     základní vzdělání: Osmiletá základní škola v Praze-Strašnicích a Jedenáctiletá střední škola v Praze-Nuslích

n     vysokoškolské vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta anorganické technologie, absolvent katedry anorganické chemie a radiochemie (1965)

n     vědecká hodnost: Řádnou aspiranturu na Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV v oboru organické chemie zakončil v roce 1970 obhajobou disertační práce na téma Hammettovy σ konstanty organokřemičitých substituentů (pod vedením prof. V. Bažanta)

n     pedagogická hodnost: jmenování docentem pro obor analytická chemie (od 1.4.2001) po habilitačním řízení na fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha a předložení habilitační práce Analýza a identifikace vybraných anorganických a organoprvkových sloučenin chromatografickými metodami s hmotnostní detekcí

Znalost jazyků

anglicky a rusky slovem i písmem, německy základní uživatel, certifikát Chemical Abstract Service ACS za působení jako abstraktor Chemical Abstracts po dobu 23 let (do r.1994)

Pracovní praxe

1970 - 2017: Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež u Prahy jako vědecký a samostatný vědecký pracovník

 

 

 

Vědecká činnost

Zabýval se výzkumnými pracemi v těchto oblastech: chemie a analýza organometalických sloučenin, chemie a analýza boranů, kapalinová a plynová chromatografie, příprava velmi čistých látek, stopová a ultrastopová analýza, analýza hmotnostní spektrometrií a jakost analytických výsledků. Autor více než 60 původních odborných sdělení, knižních publikaci a patentů u většiny se společným aspektem vývoj, validace a využití analytických separačních metod pro charakterizaci a studium vlastností hydridických a organometalických  sloučenin a monitoring toxických organokovů v životním prostředí. Recenzent časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry (dříve Frezenius Journal of Analytical Chemistry, 1999- 2015). Překladatel odborných textů a technických norem z angličtiny.

Pedagogická činnost

n     VŠCHT: výuka předmětu Systémy zabezpečení jakosti 5.roč. spec. anal. chemie, zim. sem. 2+1 hod. týdně (1996 - 2007), výuka předmětu Systémy managementu jakosti I. 4. roč. specializace anal. chemie jakostní inženýrství, letní sem. 2 hod. týdně ( 2000 - 2007

n     Universita Pardubice: přednáškové bloky o zabezpečení jakosti v analytické chemii pro licenční studium Chemometrie (15 hod/semestr) a Management systému jakosti (4 hod/semestr) (1994 až 2006)

n     Přírodovědecká fakulta UK: výuka předmětu Faktory ovlivňující jakost výsledků analytické laboratoře pro posluchače 4. a 5. ročníku specializace anal. chemie a studenty doktorantského studia  (2 hod. týdně, 1 semestr, 1997-dosud), výuka předmětu Zajištění kvality analytických výsledků pro posluchače 4. ročníku specializace Klinická a toxikologická analýza (2 hod. týdně, 1 semestr, 2004-dosud)

n     EURACHEM-ČR: přednášky v rámci seminářů a kursů manažerů jakosti analytických. laboratoří (1997- dosud)

Studijní pobyt v zahraničí

Saarland University, Department of Applied Physical Chemistry, prof. I. Halász, Saarbrücken, Německo, 1976

separační analytické metody, HPLC

Zájmy a aktivity

n     vědecké informace: na ÚACH pověřen odborným vedením knihovny (1972 - 1999, 2005 - 2017), člen správní rady projektu LINCA (1997-9), člen komise pro vědecké informace Akademické rady AV ČR (1997- 2009)

n     EURACHEM-ČR (www.eurachem.cz): jeden ze zakládajících členů a do roku 2006 tajemník národní pobočky organizace EURACHEM , evropské organizace zabývající se otázkami kvality anal. měření a problémy akreditací laboratoří. Delegát za ČR v řídícím výboru celoevropské organizace EURACHEM (1992-2006) a delegát za ČR ve společné iniciativě evropských organizací EURAMET a EURACHEM pro metrologii v chemii Metrology in Chemistry (2000-2006]

n     aplikace a validace osobních počítačů a elektronických sítí v oblasti vědeckých a chemických informací

n     kynologie, zahrádkářství, renovace starých vesnických stavení