Svět boranových klastrů

 
 

Tým chemie sloučenin boru

Oficiální název týmu je Oddělení syntéz. Nejzkušenějšími vědeckými pracovníky jsou v současnosti RNDr. B. Grüner, CSc. a Ing. Bohumír Štíbr, DrSc., který patřil k zakladatelům této jedinečné chemie na světové úrovni. Práce týmu plynule navazuje na systematický výzkum započatý v bývalém Československu, doc. dr. ing. Jaromírem Pleškem, CSc. a doc. ing. Stanislavem Heřmánkem, CSc. V současnosti jsou členy týmu prakticky jen vědečtí a odborní pracovníci. Bor je sice soused uhlíku v periodické tabulce, ale chemie obou prvků se dramaticky liší jak vznikem, tak vlastnostmi. Sloučeniny uhlíku a vodíku vznikly přírodními procesy a tvoří páteř života na Zemi. Jejich analoga v chemii boru byly vytvořeny synteticky člověkem o 4,5 miliard let později. Díky rozdílnosti v počtu vazebných elektronů tvoří bor prostorové a architektonicky rozmanité strukturní útvary, jejichž jedinečné vlastnosti se pak promítají v celé šíři základního výzkumu, který zahrnuje přípravu nových klastrových útvarů, jejich propojování a modifikace pomocí organických funkčních skupin, a v neposlední řadě i na základním výzkumu založených oblastech potenciálních aplikací. Ty jsou nyní směřovány do moderní materiálové chemie a farmacie.

 
 

Vybrané publikace

  • Bakardjiev, M., Holub, J., Hnyk, D., Štíbr, B.: Reductive degradation of nido-1-CB8H12 into smaller-cage carborane systems via new monocarborane [arachno-CB8H13]- and closo-2-CB6H8, Chemistry Eur. J., 2008, 6529-6533.
  • Řezáčová P.,  Pokorná J., Brynda J., Kožíšek ., Cígler P.,  Lepšík M., Fanfrlík J. , Řezáč J., Grantz-Šašková K.,  Sieglová I.,  Plešek J.,  Šícha V.,  Grűner B., Oberwinkler H.,  Sedláček J., Kräusslich H-G,  Hobza P.,  Král V.,  Konvalinka J., Design of Potent HIV Protease Inhibitors Based on Inorganic Polyhedral Metalla-Carboranes. J. Med. Chem. 52, 7132-7141, 2009.
  • Pennanen, T.O., Macháček, J., Taubert , S., Vaara, Hnyk, D.: Ferrocene-like iron bis(dicarbollide), [3-FeIII-(1,2-C2B9H11)2]-. The first experimental and theoretical refinement of paramagnetic 11B NMR spectrum, Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 7018-7025, 2010.
  • Štíbr B., Bakardjiev M., Holub J., Růžička A., Padělková Z., Olejník R., Švec, P. Skeletal alkylcarbonation (SAC) reactions as a simple design for cluster–carbon insertion and cross-coupling: high-yield access to substituted tricarbollides from 6,9-dicarba-arachno- decaborane(14). Chemistry – Eur. J. 17, 13156–13159, 2011.
  • Plešek J., Grüner B., Šícha V.,  Bőhmer V., Císařová I. [(8,8'-μ-CH2O(CH3)-(1,2-C2B9H10)2-3,3'-Co]0 zwitterion  as a versatile building block for introduction of the cobalt bis(dicarbollide) ion into organic molecules, Organometallics, 31, 1703-1715, 2012.
  • Baše T., Bastl Z., Havránek V., Macháček J., Langecker J., Malina V., Carboranedithiols: Building Blocks for Self-Assembled Monolayers on Copper Surfaces, Langmuir 28, 12518-12526, 2012  
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance