Materiálový výzkum uměleckých děl

 
 

Malířské materiály a mikroanalýza výtvarného umění

Kontakt: D. Hradil, Laboratoř ALMA (http://www.alma-lab.cz/)

Laboratoř ALMA je společným pracovištěm Ústavu s Akademií výtvarných umění v Praze.

Analýza uměleckých děl

V laboratoři zkoumáme historické i soudobé malířské materiály, procesy jejich výroby, naleziště v přírodě a historický kontext jejich používání. Studujeme jejich technologické vlastnosti a chemické reakce v barevné vrstvě, které vedou k nežádoucím změnám v charakteru malby. Právě v materiálech a ve způsobu přípravy pigmentových směsí dokážeme nalézt znaky, které jsou dobově a regionálně specifické a pomáhají nám pak určovat původ výtvarných děl. Stále hledáme nové cesty, jak co nejšetrnějším způsobem zjistit charakteristické materiálové znaky u reálných výtvarných děl. Zejména zapojením mobilních analytických metod, které nevyžadují žádný kontakt s výtvarným dílem ani odběr vzorků, získáváme cenná data efektivněji a levněji, navíc přímo v místě lokalizace díla – nejen v souvislosti s jeho restaurováním. U laboratorních přístrojových měření mikrovzorků zase dbáme na vypracování takových metodických postupů, které minimalizují riziko chybných interpretací, což je častý jev u analýz prováděných na čistě servisní bázi. Díky těsné spolupráci s restaurátory a historiky umění umíme společně porovnat materiálové, technologické a výtvarné znaky v mezioborové diskusi. Dílo pak historicky zařadíme, interpretujeme původní vzhled nebo navrhneme možnosti jeho další ochrany a zhodnocení.

K obrázku:

Vrstevnaté struktury jílových minerálů jsou běžnou součástí tradičních malířských hlinek. Jsou nositeli užitečných technologických vlastností pigmentu, např. adhezivity k různým typům povrchu. Jsou také reaktivní, lze je chemicky modifikovat, reagují s pojivy v barevné vrstvě za tvorby organo-jílových komplexů. Díky strukturní a chemické variabilitě jsou ale také citlivými indikátory přírodních procesů jejich vzniku a mohou sloužit jako jeden z materiálových indikátorů provenience materiálu, se kterým malíř pracoval. Širší výzkum jílových struktur v mikrovzorcích malířských vrstev jsme v naší laboratoři provedli díky zavedení nekonvenční metody práškové rtg-mikrodifrakce. Na obrázku je uveden příklad, kdy přítomnost charakteristické smíšené jílové struktury v mikrodifrakčním záznamu prokazuje příslušnost anonymního díla 17. století k italské provenienci. Mikrovzorek fixovaný v polyesterové pryskyřici (A) a vybroušený v příčném řezu (B) je podroben nedestruktivní analýze a porovnán s podkladem obrazu známého autorství (C).

Projekty

Téma je finančně podporováno výzkumnými projekty zřizovatelských pracovišť laboratoře: projekt MKČR DF12P01OVV048 (2012-2015), projekt GAČR 14-22984S (2014-2016), projekt GAČR 17-25687S (2017-2019).

Vybrané publikace

 • Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Serendan C.: Late Gothic / Early Renaissance gilding technology and the traditional poliment material "Armenian bole": truly red clay, or rather bauxite? Applied Clay Science 135 (2017), 271-281.
 • Košařová V., Hradil D., Hradilová J., Čermáková Z., Němec I., Schreiner M.: The efficiency of micro-Raman spectroscopy in the analysis of complicated mixtures in modern paints: Munch’s and Kupka’s paintings under study. Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 156 (2016), 36-46.
 • Hradil D., Bezdička P., Hradilová J., Vašutová V.: Microanalysis of clay-based pigments in paintings by XRD techniques. Microchemical Journal 125 (2016), 10-20.
 • Švarcová S. Čermáková Z., Hradilová J., Bezdička P., Hradil D.: Non-destructive micro-analytical differentiation of copper pigments in paint layers of works of art using laboratory-based techniques. Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 132 (2014), 514-525.
 • Košařová V., Hradil D., Němec I., Bezdička P., Kanický V. Microanalysis of clay-based pigments in painted artworks by the means of Raman spectroscopy. Journal of Raman Spectroscopy 44 (2013), 1570-1577.
 • Švarcová S., Kočí E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J.: Evaluation of laboratory powder X-ray micro-diffraction for applications in the field of cultural heritage and forensic science. Analytical and Bioanalytical Chemistry 398 (2010), 1061 – 1076.

 

Degradační procesy v malířských dílech

Od svého vzniku je malířské dílo vystaveno nejen očím diváků, ale i působení řady faktorů, které ovlivňují jeho současnou podobu. Degradační procesy probíhající v malířských dílech často vedou k nežádoucím vzhledovým změnám, způsobeným změnou barevnosti původních pigmentů či ztrátou soudržnosti barevných vrstev. Kombinace znalosti materiálů používaných v malířských dílech a jejich stability v daném prostředí nám umožňuje popsat projevy poškození a identifikovat jeho příčiny, rekonstruovat původní vzhled a formulovat doporučení pro restaurování a uchovávání díla.
Při studiu degradačních procesů v malířských dílech vycházíme z detailního materiálového průzkumu daného díla i ze znalosti okolního prostředí, které na dílo působí. Přínosná je i znalost předchozích restaurátorských a konzervátorských zásahů. Druhotné změny materiálů jsou totiž často způsobeny souhrou několika faktorů, ke kterým patří klimatické podmínky (např. střídání teplot, kolísání relativní vlhkosti, intenzita UV záření), působení agresivního prostředí (např. zdivem vzlínající roztoky solí, metabolity mikroorganismů), nevhodná kombinace materiálů v barevných vrstvách (např. vzájemné reakce pigmentů a pojiv), nevhodná volba materiálů do daného prostředí (např. použití pigmentů na bázi mědi a olova v nástěnné malbě), ale také nevhodně zvolený či dožilý restaurátorský zásah (např. nažehlování nového plátna na malbu s teplotně nestabilními pigmenty, nevhodné čisticí prostředky, zestárlé syntetické pryskyřice použité ke zpevnění barevných vrstev). Pomocí modelových experimentů pak objasňujeme degradační mechanismy.

K obrázku:


Modrý pigment vivianit (Fe3(PO4)2·8H2O) lze díky jeho poměrně vzácnému výskytu v malířských dílech považovat za jeden z charakteristických materiálových znaků, tzv. fingerprintů. Nejčastější použití vivianitu je dokumentováno v historických oblastech Německa a Rakouska, dále ve vlámské malbě 17. st., na českém území je typické např. pro malíře Jean George de Hamiltona (17./18.st.; A) Jeho identifikace je však často ztížena degradačními procesy, které vedou jak k zásadní proměně barevnosti, tak ke změně krystalové struktury, potažmo složení. Postupnou oxidací železa z oxidačního stavu II na stav III totiž dochází ke změně krystalové struktury z jednoklonné na trojklonnou, kompenzující změnu náboje (a tudíž i velikosti) kationtu. Vlivem pokračující oxidace může dojít až k úplnému zhroucení krystalové struktury původního vivianitu za vzniku amorfního santabarbaraitu (Fe3(PO4)2(OH)3·5H2O), což je doprovázeno barevnou změnou z původně modré přes šedozelenou až po žlutohnědou (B). Zjistili jsme, že tento proces je výrazně urychlen, je-li vivianit vystaven i krátkodobému působení teplot nad 70°C, kdy dochází k agresivní skokové oxidaci Fe, jak je patrné z posunu hlavní difrakční linie vivianitu (15,35 Å) na pozici 15,2 Å odpovídající FeIII-obohacenému metavivianitu (C). Tyto teploty jsou přitom snadno dosažitelné například při rentoaláži, restaurátorském procesu nažehlování nového plátna na rubovou stranu plátna starého.

Projekty

Téma je finančně podporováno výzkumnými projekty zřizovatelských pracovišť laboratoře: projekt MKČR DF12P01OVV048 (2012-2015), projekt GAČR 17-15621S (2017-2019).

Vybrané publikace

 • Čermáková Z., Švarcová S., Hradilová J., Bezdička P., Lančok A., Vašutová V.,  Blažek J., Hradil D.: Temperature-related degradation and colour changes of historic paintings containing vivianite. Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 140 (2015), 101-110.
 • Čermáková Z., Bezdička P., Němec I., Hradilová J., Šrein V., Blažek J., Hradil D.: Naturally irradiated fluorite as a historic violet pigment: Raman spectroscopic and X-ray diffraction study. Journal of Raman Spectroscopy 46 (2015), 236-243.
 • Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Švarcová S., Čermáková Z., Košařová V., Němec I.: Crocoite PbCrO4 and mimetite Pb5(AsO4)3Cl: rare minerals in highly degraded Mediaeval murals in Northern Bohemia Journal of Raman Spectroscopy 45 (2014), 848-858.
 • Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Švarcová S., Bezdička P., Maříková-Kubková J.: Unique Pre-Romanesque murals in Kostoľany pod Tríbečom, Slovakia:  painting technique and causes of damage. Archaeometry 55/4 (2013), 691-706.
 • Švarcová S., Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Bezdička P.: Microanalytical evidence of origin and degradation of copper pigments found in Bohemian Gothic murals. Analytical and Bioanalytical Chemistry 395 (2009), 2037-2050.
 • Kotulanová E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Švarcová S., Grygar T.: Degradation of lead-based pigments by salt solutions. Journal of Cultural Heritage 10 (2009), 367-378.
   
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance