Povinné údaje o organizaci

 
 

Úplný oficiální název

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., (dále jen "ÚACH AV ČR"), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/ÚACH.

 
 

Důvod a způsob založení

Pracoviště bylo zřízeno usnesením 19. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 4. prosince 1958 pod názvem Ústav anorganické chemie ČSAV. Ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu anorganické chemie AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.

 
 

Organizační struktura

Organizační struktura ÚACH AV ČR je popsána v položce menu O nás/Struktura ústavu

 
 

Kontakt

Adresa: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., 250 68 Husinec-Řež, č. p. 1001
Telefon-provolba:    +420 / 311 23x xxx    (telefonní seznam)
Fax:            +420/  220 941 508
sekretariát ředitele:     +420/  220 940 158

e-mailová adresa:  sekretar@iic.cas.cz

Datová schránka: xpbncig

 
 

Způsob platby za poskytování informací

 • bankovním převodem
  číslo účtu: 679114193, kód banky: 0300, konstantní symbol: 0308,
  variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR),
  zpráva pro příjemce: uveďte evidenční číslo, pod kterým byla Vaše žádost zaevidována
 • osobně v pokladně ÚACH  AV ČR v sídle instituce
 • poštou na adresu:
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., 250 68 Husinec-Řež, č. p. 1001
 
 

Identifikační číslo

IČO: 61388980

 
 

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ61388980

 
 

Dokumenty

 
 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 • poštou: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., 250 68 Husinec-Řež, č. p. 1001
 • Telefon-provolba: +420 / 311 23x xxx    (telefonní seznam)
 • Fax:                      +420 / 220 941 508
 • sekretariát ředitele:    +420/  220 940 158
 • Datová schránka: xpbncig
 • e-mail: sekretar@iic.cas.cz

Poskytování informací se řídí platným sezebníkem - viz poslední bod tohoto seznamu.

 
 

Kontaktní místo

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:

Sekretariát ředitele ÚACH AV ČR, v. v. i.

 
 

Podání opravných prostředků

Místo, lhůta a způsob, kde podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 • Odvolání:

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚACH AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚACH AV ČR nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚACH AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚACH AV ČR.

 
 

Vzory formulářů

 
 

Popis postupů

Postup ÚACH AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • ÚACH AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení - ÚACH AV ČR žádost odloží,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚACH AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Podmínky, za kterých je ÚACH AV ČR povinen, nebo může požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
 
 

Přehled

Právní předpisy související s činností ÚACH AV ČR:

 • zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • zákon č.283/1992 Sb., o akademii věd,
 • zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoj,
 • zřizovací listina.
 
 

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance